فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 183,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,830,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,824,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 108 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 247,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 289 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 470,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 274 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 55,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 243,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,850,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 294,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 175 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 210,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 180 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 50,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 304,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 165,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 364,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 260 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت رهن : 90,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 313 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 220,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 3,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 203 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 174,250,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 144,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا: 82 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 8,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1640 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر