رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,700,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 507,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 487,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 118 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 626 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 750 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 551,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 391 متر
زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 713,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 447,700,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 455,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,067,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,100,000 تومان

زمین: 5000 متر
زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 315,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 850 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 310,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 225 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 100,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 315,000,000 تومان

زمین: 174 متر
زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 358,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 128 متر