فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,150,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 790,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 208 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 918,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 912,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,050,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش ویلا در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در چالوس -

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت رهن : 75,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت رهن : 220,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 250,000,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 275 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 347 متر
زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,522,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,700,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 247,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 408,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت رهن : 45,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 627,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 522,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 116 متر