فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 102 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 478,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,400,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,764,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,820,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,852,200,000 تومان
قیمت هر متر : 9,261,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,944,810,000 تومان
قیمت هر متر : 9,724,050 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 4,400,000 تومان
قیمت هر متر : 484,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 873,600,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 468,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 180,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,031,250,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 7,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,633,000 تومان

زیربنا: 71 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 761,600,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 391,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 566,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 103 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 70,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 76 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر