فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 892,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 544 متر
زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,112,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,240,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,145,772,000 تومان
قیمت هر متر : 8,487,200 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,024,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 520 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 988,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 152 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 266 متر
زیربنا: 152 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,300,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 828,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 55 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 793,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 270 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 742,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 158 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 102 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 478,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,400,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,764,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,820,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,852,200,000 تومان
قیمت هر متر : 9,261,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,944,810,000 تومان
قیمت هر متر : 9,724,050 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 697,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 218 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر