فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,200,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان

زمین: 303 متر
زیربنا: 168 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 6,750,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 2000 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,600,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 19,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,695,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 402 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 886 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 600 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,732,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,033,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 214 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 1,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 311 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 8,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 420 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 1,198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,700,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش زمین در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 240 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در چالوس - دوجمان

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش زمین در چالوس - دوجمان

قیمت فروش : 4,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 520 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 2,254,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,097,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 267 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,900,000 تومان

زیربنا: 64 متر

فروش ویلا در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 138 متر
زیربنا: 176 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 3,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 7,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 455 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 160,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 22000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر