فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در چالوس - اشکاردشت

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 819,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرهنگ

قیمت فروش : 465,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 133 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - خیابان غفاری

قیمت رهن : 110,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 4,400,000 تومان
قیمت هر متر : 484,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 873,600,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 1,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 899,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 928,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 726,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 957,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 748,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 986,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,015,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,044,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 145 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 35 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 613,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,470,000 تومان

زیربنا: 67 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,140,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش ویلا در نوشهر - کندلوس

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 203 متر
زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش مغازه در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 100 متر
زیربنا: 123 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 156,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,093,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 405 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 468,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 2600 متر