فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زمین: 330 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 655,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 234 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 12,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 5700 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 268,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 192 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,422,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 316 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,150,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 594,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 570 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 372,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش زمین در چالوس - بهارستان جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - بهارستان جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,071,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 306 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 957,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 24 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 250 متر