فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 7,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 70,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,556,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 6,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 682 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 474 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش ویلا در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,127,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 301 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,706,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,992,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 312 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 14,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 16,281,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 603 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 279 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 4,438,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 4,849,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 373 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 14,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 675 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 9,810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 545 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,650,000 تومان

زیربنا: 134 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,321,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,937,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 271 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 177 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,800,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 555 متر
زیربنا: 480 متر