فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 565,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,466,300,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زمین: 341 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان

زمین: 2800 متر
زیربنا: 780 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 638,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش مغازه در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - رازی

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 6,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,291,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 2270 متر

فروش مغازه در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش مغازه در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 5 تومان
قیمت هر متر : 10 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,241,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,411,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 966,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 975,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 574 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,027,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 557,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 328 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر