فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 676,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش مغازه در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 60,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,413,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 918,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 17 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,137,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 166 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,048,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 3,350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 460 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,142,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 928,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,140,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 450,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 583,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 630,700,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 119 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 598,900,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,875,000 تومان

زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,106,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,078,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 2,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 222 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 713,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش مغازه در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,800,000 تومان

زیربنا: 42 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 5,952,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 992 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 900 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 814,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 181 متر