در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 1,348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 295,000 تومان

زمین: 4570 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 106,800,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 608,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 760 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 2,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 87,500,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 416,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 56 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,600,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 856,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 571 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 584 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 7,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 605,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 466 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 385,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1416 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 3,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 266,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 532 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,068,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 547,000 تومان

زمین: 201 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 840 متر

فروش زمین در نوشهر - فرج آباد

قیمت فروش : 1,768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1040 متر

فروش زمین در چالوس - اشکاردشت

قیمت فروش : 82,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 165 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 1,832,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 733 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 320,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 759,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 506 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 126,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 477,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 318 متر