در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - نمک آبرود

قیمت فروش : 962,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 10,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 266 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 10,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 5700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 612 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1190 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000,000 تومان

زمین: 30 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 843,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 241 متر

فروش زمین در چالوس - آزاد راه

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 520,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1190 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 513,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 171 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 137,500,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 6,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 2030 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 10,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 4600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,581,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 930 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دشت نور

قیمت فروش : 1,231,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1026 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 3150 متر

فروش زمین در چالوس - مجید آباد

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 332,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 151 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,600,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 472 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 406 متر

فروش زمین در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 994,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 284 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 717,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 3,268,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1634 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 576,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 384 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 717,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 175,000 تومان

زمین: 4000 متر