رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 70,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 2,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 40 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 205 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - زوات

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 76 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش مغازه در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 46 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 460,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 777 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زمین: 1521 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 1450 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 283,300,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 2,409,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 438 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,174,000 تومان

زمین: 2129 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 931,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 904,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 787,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 752,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 261,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,908,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 424 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 539,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 67 متر

فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر