فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,348,200,000 تومان
قیمت هر متر : 11,800,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,200,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,116,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 609,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 871,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 830,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان

زمین: 432 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 226 متر
زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 937,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,263,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 244 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,480,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش زمین در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زمین: 248 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 976,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,804,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 938,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 786,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 2,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,142,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 667,800,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در چالوس - عاشورا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,900,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 235 متر
زیربنا: 225 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 977,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 280 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 72,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 195 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 196 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 426,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 213 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,467,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 489 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,146,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 110 متر