فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 325 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,800,000 تومان

زیربنا: 98 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 330 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 6,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 6,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 266 متر
زیربنا: 152 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 750 متر

رهن و اجاره زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 4,000,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش مغازه در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 30 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,300,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,289,600,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زمین: 477 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 828,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش مغازه در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 900 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 55 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,300,000 تومان

زیربنا: 313 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 40 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,012,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 793,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زوات

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,140,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 967,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 15000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 270 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 222 متر

فروش ویلا در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 279 متر
زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 154 متر