فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 87,500,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,488,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 416,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 56 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 1200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 561 متر
زیربنا: 540 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 234 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 206 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 786,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 632,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 145 متر
زیربنا: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 325,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 310 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 150,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 10,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 118 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 887,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,600,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 96 متر

فروش مغازه در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 275 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش مغازه در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 96 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 856,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 571 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 584 متر