در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 382 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 200 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1137 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 115 متر
زیربنا: 255 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 282 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 257 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 217 متر
زیربنا: 250 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 235 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 240,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 575 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 93 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 272 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 890 متر
زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 248 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 560 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 6800 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 420 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 442 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین: 223 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 340,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 310,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 210 متر