در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,775,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,890,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,818,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 183,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 310,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 175,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 299,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 184,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,166,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 384,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 167,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 607,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 406,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 236,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,824,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 243,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 488,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 143 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 602,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 559,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 220,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 144,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 278,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 245,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر