فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 168,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 1183 متر
زیربنا: 950 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 880 متر
زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 170,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 178,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 477,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیمایوشیج

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,100,000 تومان

زمین: 355 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 262 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,187,500 تومان

زمین: 213 متر
زیربنا: 128 متر