در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 248,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 248 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,218,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1740 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 821,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 203,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 112,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 286,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,300,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 246,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 193,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 386 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 204,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 512,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 193,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,488,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,100,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 459,900,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 238,150,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 2,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 229,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,150,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 287,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 178,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 409,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 637,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,571,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 333 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 855 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,151,700,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1047 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 660 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 301,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 142,800,000 تومان
قیمت هر متر : 420,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 113,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 450 متر