فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 428 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,860,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 310,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 440 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 530,000 تومان

زمین: 245 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 345,800,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 364 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان

زمین: 103 متر
زیربنا: 75 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 298,440,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 248 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 175,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 299,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 148,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 392,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 157 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 140,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 184,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,166,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 59,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 156 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 384,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 262,800,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 584 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 442,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 590 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 37,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 167,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 607,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین: 404 متر
زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 406,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر