در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 431,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 592,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 423 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 606,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 357 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 150,150,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 273 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 20,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 8300 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 60,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 205,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 342 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 189,200,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 14000 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 1,664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 3300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 206,400,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 221,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 188,500,000 تومان
قیمت هر متر : 580,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 633,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 660,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 370,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 309 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 11,076,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1846 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 363,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 660 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 358,700,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 217,600,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 256 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 369,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 833,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 126,500,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,440,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 422,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 352 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 875,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1350 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,220,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 240 متر