در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 374,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چهارصد دستگاه

قیمت فروش : 200,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,583,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,137,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,941,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,666,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زیربنا: 282 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,705,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 693,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 440 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 787,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,330,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 388,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان امام

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 180,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,727,000 تومان

زیربنا: 99 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زیربنا: 390 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 357,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 587,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,181,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 554,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 168 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 521,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 158 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 501,600,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 152 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 224 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر