در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره های تماس 52126230-011 و 09358172823

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 2,718,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1812 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 880,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 693,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 891,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 153,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 36,400,000 تومان
قیمت هر متر : 280,000 تومان

زمین: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 145,200,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 264 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,500,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 465 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 320,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 331,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 552 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 232,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 78,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 870 متر

پیش فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 143,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 286 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 224,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 121,950,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 271 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 177,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 734,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 612 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 95,000,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 97,440,000 تومان
قیمت هر متر : 480,000 تومان

زمین: 203 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 597,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 398 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 14,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 7100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 252 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 80,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 551,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 394 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 103 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 124,100,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 146 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 150,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 85,000,000 تومان
قیمت هر متر : 386,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 2200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 506,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 79,200,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 264 متر