در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - بهجت آباد

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 272 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 72,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار اما رضا

قیمت فروش : 286,400,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 716 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,647,000 تومان

زمین: 170 متر

فروش زمین در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 368,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,339,000 تومان

زمین: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,627,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 6,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 3350 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 784,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 392 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زمین: 342 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 90,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 94,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 254,400,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 274,550,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 323 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,542,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 344,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 580,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 832,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1040 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 518 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 130,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,548,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 365,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 2,142,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 201,000,000 تومان
قیمت هر متر : 670,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,116,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 319 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 213,600,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 360 متر