در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,116,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 319 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 213,600,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 342,100,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 309,100,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 281 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 137,500,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 930 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 832,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 416 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 3,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 7800 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 195,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 385,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1280 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,196,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 997 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,251,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 782 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 487,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 464,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 4,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1230 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 692,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 43275 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1850 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 322,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 269 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 317,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 217,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 145 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 783,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 278,400,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 464 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 208,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 348 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 79,800,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 228 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 463,920,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 386 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 404,300,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 333,200,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 476 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 565,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 819,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 455 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 77,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 410,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 328 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر