در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره های تماس 52126230-011 و 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 10,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,860,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,238,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 245,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 372,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 376,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 266,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 218,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 356,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 282,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 72 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 321,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 171,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 308,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 322,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 299,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 262,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 310,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 432,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 193,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 551,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 212 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 225,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 73,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 46 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 301,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 165,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 291,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,150,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 312,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 136 متر