در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کشوری

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 450,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 130,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 90,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 85,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 38,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 104 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 50 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کشوری

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 98 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - میدان ولیعصر

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 102 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 18,000,000 تومان
قیمت اجاره : 550,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 96 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 8,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 50 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 108 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 65 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 70 متر