فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 659,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 388 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 594,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 313,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 6,974,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1268 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,241,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,360,824 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 720 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - مجیدآباد

قیمت فروش : 492,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,068,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 534 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 451,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 301 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 3,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 453,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 252 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 350 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 40 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1600 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 288 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,298,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,180,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 83 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 38 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - آیت الله طالقانی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 150,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,924,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 481 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر