فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,400,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 7,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 155 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 605,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 466 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 385,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 205 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,180,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 181 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 443 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 216 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 335 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1416 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 3,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 600 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 2200 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 754,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 583,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت اجاره : 5,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 73 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,134,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 224,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 196 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,600,000 تومان

زیربنا: 45 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,125,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 417,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 148 متر