فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,738,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 9,854,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 128 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 816,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 954,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 714,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 119 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,402,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 979,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,870,000,000 تومان

زمین: 535 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 900 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 963,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,534,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 981,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 151 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 120,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 450 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,837,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,204,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 294 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,646,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 294 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,187,000 تومان

زیربنا: 139 متر

فروش برج در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,038,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 371 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر