فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 138 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 792,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 772,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 309 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 547,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 391 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 40,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگ سرا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,003,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,236,375,000 تومان
قیمت هر متر : 7,875,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 743,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 413 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 475 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 1077 متر
زیربنا: 525 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 1300 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 942,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 809,600,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نارون

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان

زمین: 10000 متر
زیربنا: 2000 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 1100 متر
زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 174 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 251 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 714,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 119 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 587,100,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,154,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 938,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 978,200,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,018,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,058,600,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 295,100,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 891,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 20,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 200 متر