فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 68 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,500,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,048,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,346,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,700,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,540,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 890 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,660,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - میدان آزادی

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,431,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,212,000 تومان

زیربنا: 94 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,806,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,508,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 295 متر
زیربنا: 285 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 26,000,000,000 تومان

زمین: 432 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 440 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 182 متر

فروش ویلا در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 155 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 624 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 375 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 249 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - منوچهرکلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 14,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 588 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 10,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر