رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,054,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 506,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 742,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,045,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 492,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 224 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 558,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 90,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 158 متر

فروش زمین در نوشهر - اشکاردشت

قیمت فروش : 318,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 245 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 102 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1260 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 478,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,400,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,764,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,820,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,852,200,000 تومان
قیمت هر متر : 9,261,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,944,810,000 تومان
قیمت هر متر : 9,724,050 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 336 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت رهن : 175,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 6,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 380 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 697,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 795,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 218 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 845,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 4,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 173,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 158 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 785,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 357 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 308,700,000 تومان
قیمت هر متر : 980,000 تومان

زمین: 315 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - فرهنگ

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر