فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 80,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 61,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 3000 متر
زیربنا: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 6,132,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 560 متر