فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 4,374,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 11,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 10,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 314 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 15,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زمین: 665 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 19,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زمین: 600 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت رهن : 300,000,000 تومان
قیمت اجاره : 6,000,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 8,788,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 338 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 2,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 14,685,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 267 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 2,565,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 15,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 12,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 43,000,000 تومان

زیربنا: 285 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,765,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 70,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 27,000,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 428 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 32,973,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زمین: 1137 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,800,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در چالوس - زمرد

قیمت فروش : 3,556,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,996,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,438,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 10,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 53,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 416 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 300 متر