فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 290 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,053,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 716,900,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 816,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,662,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 98 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,047,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 195 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت رهن : 120,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 135 متر
زیربنا: 251 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,305,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 145 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 291 متر
زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,046,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 289 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 497,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 71 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 1,184,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 455 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 920,000,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,800,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 2,950,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 570 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت رهن : 120,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 9,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 1340 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,036,000,000 تومان

زمین: 1091 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 436 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 1,981,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,922,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر