فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 360 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,100,000 تومان

زیربنا: 78 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 885,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 145,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,397,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 76 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,135,000 تومان

زیربنا: 133 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 200,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,147,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,328,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 887,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,104,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,750,000 تومان

زیربنا: 40 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 489,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,078,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 934,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,016,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 990,600,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 889,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش ویلا در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 72 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,837,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 245 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 984,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 851,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 828,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 897,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر