فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,239,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 850,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 385,200,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 642 متر

فروش زمین در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 993,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش ویلا در چالوس - عباس آباد

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 290 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 892,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 994,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 350 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 125 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 751,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 260 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 115,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 140,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 125,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 544 متر
زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,036,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زمین: 241 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,112,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,240,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,145,772,000 تومان
قیمت هر متر : 8,487,200 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,024,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,625,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 260 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 120 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 520 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 988,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 152 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر