در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 235 متر
زیربنا: 225 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 225 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 166 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 3,350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 450 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 900 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 24,800,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 20,500,000,000 تومان

زمین: 740 متر
زیربنا: 455 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 16,400,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 373 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 585 متر
زیربنا: 324 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 10,700,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 359 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 8,600,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 325 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 125 متر
زیربنا: 40 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 138 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 138 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 475 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 1077 متر
زیربنا: 525 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 1300 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان

زمین: 10000 متر
زیربنا: 2000 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 1100 متر
زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 174 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 251 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان

زمین: 2800 متر
زیربنا: 780 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 75 متر