در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در چالوس - عباس آباد

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 544 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 520 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 325 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 266 متر
زیربنا: 152 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 222 متر

فروش ویلا در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 279 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 154 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت رهن : 175,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 218 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - خیابان غفاری

قیمت رهن : 110,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - کندلوس

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 203 متر
زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 100 متر
زیربنا: 123 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - گل سرخی

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - فرج آباد

قیمت رهن : 110,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 208 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 205 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 288 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 570 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 550 متر