در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,900,000 تومان

زیربنا: 136 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت رهن : 800,000 تومان
قیمت اجاره : 6,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 850,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 125 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 115,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 260 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,800,000 تومان

زیربنا: 98 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - فرهنگ

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 180,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 40 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پل ماشلک

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 124 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - باباطاهر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 124 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت رهن : 220,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر