فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 601,250,000 تومان
قیمت هر متر : 3,250,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 486,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 195,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 13 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 576,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 384 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 717,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 175,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,017,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 1,348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 295,000 تومان

زمین: 4570 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 106,800,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 775,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 624,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 315,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 105 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشوری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 608,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 760 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 2,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 460 متر