فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 4,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 86,400,000 تومان
قیمت هر متر : 720,000 تومان

زمین: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 553,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,093,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 243 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 90,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 452 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 7,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,572,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 71 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 761,600,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 489,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 89 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 18 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 391,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زمین: 276 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 421 متر

فروش آپارتمان در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,280,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 208 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 380 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,850,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 900 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 6100 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 128 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 566,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 25,000,000 تومان

زیربنا: 27 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 210 متر