فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 2,538,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,708,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,032,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 997,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,124,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,956,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 326 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 952,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 1,072,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 236 متر
زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 333 متر
زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 425 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 12,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 645 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 546,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,088,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 128 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,035,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,008,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 548 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 370 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 85000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,955,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 290 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,046,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 289 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 7,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 5,499,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 846 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,128,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 188 متر