پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 3,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 7,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 455 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 160,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 22000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بندپی

قیمت رهن : 150,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,300,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش زمین در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 1,603,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 458 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,744,000,000 تومان

زمین: 288 متر
زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,358,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,524,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 254 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 16,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 426 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,366,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 518 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 80,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 996,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 249 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,046,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 578 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 154 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت رهن : 150,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,144,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 200,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,122,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت رهن : 200,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 206 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 402 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,227,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 263 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 100 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 271 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,189,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر