در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

کد ملک: 3507

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,137,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,572,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,417,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,417,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,282,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 360 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,100,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 76 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,750,000 تومان

زیربنا: 40 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 489,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,078,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,016,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 990,600,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 889,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,837,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 245 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 830,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 938,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 786,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,068,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,900,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,008,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 310 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,600,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,487,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,012,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 977,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 952,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,413,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,131,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,875,000 تومان

زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,106,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,968,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,286,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,232,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 44 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,096,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 129 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,703,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,500,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,408,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 44 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 5,928,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 228 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,168,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,965,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,128,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,537,600,000 تومان
قیمت هر متر : 26,800,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,577,500,000 تومان
قیمت هر متر : 26,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,159,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,118,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,323,300,000 تومان
قیمت هر متر : 30,900,000 تومان

زیربنا: 237 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,814,800,000 تومان
قیمت هر متر : 28,900,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,834,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,842,500,000 تومان
قیمت هر متر : 26,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,948,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,584,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 237 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,999,600,000 تومان
قیمت هر متر : 30,300,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,905,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,500,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,756,000,000 تومان
قیمت هر متر : 44,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,606,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 887,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,003,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,236,375,000 تومان
قیمت هر متر : 7,875,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,302,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نارون

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 714,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 119 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 938,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 500,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,140,000 تومان

زیربنا: 68 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,475,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,046,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,475,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 473,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 994,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 595,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زوات

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,140,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 158 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 819,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,581,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 489,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,088,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,700,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 904,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,050,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,770,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زیربنا: 460 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 618,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 506,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 760,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 522,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 617,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 762,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 937,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,315,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,905,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 254 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,238,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر