در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

کد ملک: 3465

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 24,800,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 20,500,000,000 تومان

زمین: 740 متر
زیربنا: 455 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 16,400,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 373 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 585 متر
زیربنا: 324 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 10,700,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 359 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 570 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 2000 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 402 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 886 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 8,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 154 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 328 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 10,440,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 425 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 548 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان جنوبی

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 2,950,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 570 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,100,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 1260 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 173 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 286 متر
زیربنا: 138 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,870,000,000 تومان

زمین: 535 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 900 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 281 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 266 متر
زیربنا: 152 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 273 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,850,000,000 تومان

زمین: 432 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان

زمین: 287 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 225 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 3,350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 900 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 8,600,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 325 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 138 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 138 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 475 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 1077 متر
زیربنا: 525 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 1300 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,800,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان

زمین: 10000 متر
زیربنا: 2000 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 1100 متر
زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 251 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان

زمین: 2800 متر
زیربنا: 780 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 282 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 251 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 156 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 980 متر
زیربنا: 520 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 520 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 325 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 203 متر
زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 205 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 275 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 443 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 295 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 660 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 348 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 347 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 288 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 234 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 94 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 1200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 234 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 96 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 265 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 443 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 216 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 540 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 333 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 406 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 1667 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 430 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 177 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 338 متر
زیربنا: 208 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 217 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان

زمین: 872 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 353 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 390,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 287 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 480 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 430 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 216 متر
زیربنا: 246 متر

فروش ویلا در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 247 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 391 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین: 346 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 268 متر
زیربنا: 167 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 870 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 890 متر
زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر -

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 880 متر
زیربنا: 600 متر