در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 55 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,300,000 تومان

زیربنا: 313 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 40 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,012,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 793,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 971,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 839,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 816,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 793,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 770,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,058,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,005,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 852,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 948,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زوات

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,140,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 967,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 15000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 270 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 222 متر

فروش ویلا در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 279 متر
زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 154 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,054,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 506,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 742,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,045,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 492,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 224 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 558,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 90,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - اشکاردشت

قیمت فروش : 318,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 245 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 102 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1260 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 478,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,400,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,764,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,820,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,852,200,000 تومان
قیمت هر متر : 9,261,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,944,810,000 تومان
قیمت هر متر : 9,724,050 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 336 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت رهن : 175,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 6,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 380 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 697,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 795,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 218 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 845,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 4,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 173,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 158 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 785,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 357 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 308,700,000 تومان
قیمت هر متر : 980,000 تومان

زمین: 315 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - فرهنگ

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در چالوس - اشکاردشت

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 819,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرهنگ

قیمت فروش : 465,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 85,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - خیابان غفاری

قیمت رهن : 110,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 4,400,000 تومان
قیمت هر متر : 484,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 873,600,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 1,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 899,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 928,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 726,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 957,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 748,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 986,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,015,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,044,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 145 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 35 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 613,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,140,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,140,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش ویلا در نوشهر - کندلوس

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 203 متر
زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش مغازه در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 100 متر
زیربنا: 123 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 156,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,093,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 405 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 468,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 2600 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - گل سرخی

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 180,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,031,250,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - فرج آباد

قیمت رهن : 110,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش مغازه در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زیربنا: 35 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 561,600,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 166 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 96,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 553,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,093,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 243 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 90,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 452 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 7,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,572,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,633,000 تومان

زیربنا: 71 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 761,600,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 489,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 89 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 18 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 391,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زمین: 276 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 421 متر

فروش آپارتمان در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,280,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 208 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 380 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,850,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 900 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 6100 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 128 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 566,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 25,000,000 تومان

زیربنا: 27 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 210 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 70,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 2,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 40 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 205 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - زوات

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 76 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش مغازه در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 46 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 460,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 777 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زمین: 1521 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 1450 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 283,300,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 2,409,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 438 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,174,000 تومان

زمین: 2129 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 931,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 904,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 787,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 752,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 261,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,908,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 424 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 539,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 67 متر

فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 659,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 388 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 594,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 313,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 6,974,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1268 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,241,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,360,824 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 720 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - مجیدآباد

قیمت فروش : 492,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,068,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 534 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 451,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 301 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 3,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 453,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 252 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 350 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 40 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 720,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1600 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 288 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,298,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,180,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 83 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 38 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - آیت الله طالقانی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 150,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,924,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 481 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زمین: 330 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 655,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 234 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 12,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 5700 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 268,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 192 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,422,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 316 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,150,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 594,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 570 متر
زیربنا: 400 متر