در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,380,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 713,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,800,000 تومان

زیربنا: 42 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 5,952,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 992 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 900 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 814,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 181 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 656,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 684,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,950,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,181,250,000 تومان
قیمت هر متر : 7,875,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 4,227,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 629,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 568,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,968,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,286,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,232,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 44 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,096,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 129 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,703,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,500,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,408,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 44 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 5,928,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 228 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,168,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,965,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,128,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,537,600,000 تومان
قیمت هر متر : 26,800,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,577,500,000 تومان
قیمت هر متر : 26,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,159,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 8,118,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,323,300,000 تومان
قیمت هر متر : 30,900,000 تومان

زیربنا: 237 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,814,800,000 تومان
قیمت هر متر : 28,900,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,834,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,842,500,000 تومان
قیمت هر متر : 26,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,948,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,584,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 237 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,999,600,000 تومان
قیمت هر متر : 30,300,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,905,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,500,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,756,000,000 تومان
قیمت هر متر : 44,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,606,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 887,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 24,800,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 20,500,000,000 تومان

زمین: 740 متر
زیربنا: 455 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 16,400,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 373 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 585 متر
زیربنا: 324 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 10,700,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 359 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 8,600,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 325 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,240,312,500 تومان
قیمت هر متر : 8,268,750 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,026,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - زمرد

قیمت فروش : 999,750,000 تومان
قیمت هر متر : 7,750,000 تومان

زیربنا: 129 متر

فروش آپارتمان در چالوس - زمرد

قیمت فروش : 1,032,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 129 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 577,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 522,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 765,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,317,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 624,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 125 متر
زیربنا: 40 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 138 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 138 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 792,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 772,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 309 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 547,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 391 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 40,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگ سرا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,003,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,236,375,000 تومان
قیمت هر متر : 7,875,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 743,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 413 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 475 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 1077 متر
زیربنا: 525 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 1300 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 942,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 809,600,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نارون

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان

زمین: 10000 متر
زیربنا: 2000 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 1100 متر
زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 174 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 251 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 714,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 119 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 587,100,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,154,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 938,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 978,200,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,018,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,058,600,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 295,100,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 891,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 20,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 565,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,466,300,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زمین: 341 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان

زمین: 2800 متر
زیربنا: 780 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 638,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش مغازه در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - رازی

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 6,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,291,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 2270 متر

فروش مغازه در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش مغازه در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 5 تومان
قیمت هر متر : 10 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,241,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,411,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 966,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 975,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 574 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,027,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 557,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 328 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 986,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 648,900,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,922,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 2,015,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 2,418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 156 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 2,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 153 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 500,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,757,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,045,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 154,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 997,500,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شیخ قطب

قیمت فروش : 492,200,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,150,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 691,200,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 570 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 282 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 237 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 251 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - جاده معدن

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

زمین: 19000 متر

فروش زمین در نوشهر - جاده معدن

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

زمین: 19000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,140,000 تومان

زیربنا: 68 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 498,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 83 متر

فروش زمین در نوشهر - جاده معدن

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

زمین: 19000 متر

فروش ویلا در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 495 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 105 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 6,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در متل قو - دریا گوشه

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 609 متر
زیربنا: 480 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,022,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 260 متر

رهن و اجاره ویلا در چالوس - آزاد راه

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 6,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت رهن : 800,000 تومان
قیمت اجاره : 6,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرهنگ

قیمت فروش : 259,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 74 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرهنگ

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 361,900,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 74 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 74 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در چالوس - آزاد راه

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 156 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,475,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,046,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,475,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 473,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش زمین در چالوس - کلارآباد

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 1,393,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 398 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 280 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 202,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,350,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 756,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 614,400,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 387,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 70,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 215 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 230 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - فرهنگ

قیمت رهن : 85,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت رهن : 180,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 142 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 980 متر
زیربنا: 520 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,239,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 850,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 385,200,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 642 متر

فروش زمین در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 993,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش ویلا در چالوس - عباس آباد

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 290 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 892,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 994,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 350 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 751,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 260 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 115,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 544 متر
زیربنا: 240 متر