در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش ویلا در کلاردشت - کلاردشت

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 250 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - زمرد

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 355 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 275 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 43,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 518 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 1,722,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 4,895,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 3,393,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 377 متر

فروش ویلا در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان

زمین: 990 متر
زیربنا: 410 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 64 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 505 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,060,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 161 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 9,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,716,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید کریمی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 10,075,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 403 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 10,256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 641 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 27,000,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 29,000,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 7,792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 1039 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 910 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 7,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,532,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 461 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 440 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 27,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 2280 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 2,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 13,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زمین: 2820 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 8,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 1,690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,108,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 140 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 217 متر
زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 180,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 10000 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 43,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1440 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 1,035,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,757,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,800,000 تومان

زیربنا: 111 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,497,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 266 متر
زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,737,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 365 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش ویلا در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,104,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 263 متر

فروش ویلا در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 800 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت رهن : 150,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 196 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,332,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 780 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 505 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,746,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 2,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 3,192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 336 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 68,000,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 8,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 8,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 415 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 250 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,815,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 440 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 350,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 100000 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زمین: 623 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 960 متر
زیربنا: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 19,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 1060 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 7,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 525 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 500 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,508,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,600,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش مغازه در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 100,000,000 تومان

زیربنا: 22 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 8,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,635,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 66,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 50,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 1800 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 65,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 10000 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 470 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 500,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,834,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,486,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,712,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,212,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 414 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 345 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 777 متر
زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش برج در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 5,490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش زمین در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 2,142,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 252 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,596,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 156 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 148 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,717,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 177 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,652,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 166 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 2,732,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,800,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 43,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,600,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,400,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 47,900,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,126,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 169 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,841,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 200,000,000 تومان
قیمت اجاره : 20,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 5,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,244,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,962,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,200,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,516,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,600,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,400,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 7,900,000,000 تومان

زمین: 318 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 332 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 327 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 45,000,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 680 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 353 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان

زمین: 295 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 485 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 298 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 650 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,900,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 9,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 633 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 7,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 1050 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 120 متر
زیربنا: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,200,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 407 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زمین: 600 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,649,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 1400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 407 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 65,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,400,000 تومان

زمین: 2135 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 28,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 341 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 38,000,000,000 تومان

زمین: 915 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 48,000,000,000 تومان

زمین: 920 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 15,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 16,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 52,000,000,000 تومان

زمین: 1300 متر
زیربنا: 500 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,400,000 تومان

زمین: 183 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 611 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,821,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 850 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 26,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 840 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 200,000,000,000 تومان

زمین: 3500 متر
زیربنا: 2000 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 1070 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 390 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,100,000 تومان

زیربنا: 73 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 555 متر
زیربنا: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 625 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,572,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,051,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر