در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

کد ملک: 1684

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 472 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 455 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 9,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 1340 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 436 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 1,981,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 2,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,512,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 378 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 963,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 30,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 4400 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 6,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,689,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,410,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,738,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 9,854,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 954,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,591,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 18,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 7000 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,167,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 666,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 222 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 547,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 391 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگ سرا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 385,200,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 642 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1260 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر