در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

کد ملک: 6154

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,806,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,706,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,321,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,937,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,815,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,725,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,995,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 148 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,487,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 177 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,800,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,429,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 126 متر