در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

کد ملک: 5753

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 334 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 14,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,935,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 15,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 428 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 32,973,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زمین: 1137 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 890 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 301 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 16,281,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 603 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 279 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 12,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,802,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,500,000 تومان

زمین: 332 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,100,000 تومان

زمین: 414 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,745,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,236,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 402 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 15,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,279,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 16,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 468 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 1800 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,534,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,966,500,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000,000 تومان

زمین: 301 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,899,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 73,000,000 تومان

زمین: 105 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 14,575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 236 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 12,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 402 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 295 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 17,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 40,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 1830 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 30,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 80,000,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 56,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1870 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 425 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 47,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 65,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 5,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 235 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 4,438,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,217,000 تومان

زمین: 2300 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 6,606,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 367 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 4,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 8,492,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 772 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 11,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 920 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 58,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زمین: 1450 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 4,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 380 متر