در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

کد ملک: 5603

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,962,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 468 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1800 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,016,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 877 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 301 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,250,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 62,857,000 تومان

زمین: 105 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 236 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,112,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,940,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,938,000 تومان

زمین: 402 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,097,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 295 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 13,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 21,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 1830 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 19,552,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,400,000 تومان

زمین: 206 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 423 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 27,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 2280 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 425 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 19,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 195 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,956,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 7,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 17,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 19,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 5,505,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 367 متر

فروش زمین در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 5,130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 9,881,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,800,000 تومان

زمین: 772 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 8,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 920 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 3,192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 336 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 43,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1450 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 25,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 850 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 39,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 2,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 9,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 880 متر

فروش زمین در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 5,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 578 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 3,192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 336 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 40,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 2030 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 1000 متر