در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

کد ملک: 5580

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,364,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,126,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,018,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 193 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,923,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,784,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,726,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,354,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,818,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,970,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,200,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,565,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,500,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,030,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,508,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 196 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,448,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,762,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 171 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,800,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,828,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 196 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,815,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,600,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 169 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,841,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,872,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,500,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,437,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,938,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,829,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,679,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,500,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 218 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 5,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,138,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 6,435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,423,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,900,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,280,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 159 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,128,000,000 تومان
قیمت هر متر : 48,000,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 5,049,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 153 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 10,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 58,621,000 تومان

زیربنا: 173 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,985,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 10,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 62,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 9,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,176,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 65,000,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 56,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,783,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,964,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,654,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 8,525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 168 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,395,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,850,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,601,000,000 تومان
قیمت هر متر : 43,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 390 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,062,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,667,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 11,926,000,000 تومان
قیمت هر متر : 67,000,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 5,512,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,027,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,782,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,644,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,500,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,705,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,060,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 2,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 1,876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 1,035,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,600,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,350,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,400,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 1,507,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,097,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 267 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 5,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,706,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر