در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - کیسی

کد ملک: 5215

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 6,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 417 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 5,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 7,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 490 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 6,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 431 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 46,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 3100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,632,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 7,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 368 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 162 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 5,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 2,121,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,029,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 868,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 217 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 844,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 1,416,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 206 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,900,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 4,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 8,944,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 6,193,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 563 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 35,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 1433 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 16,490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 970 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 7,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 204 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 17,655,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1177 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 215 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 8,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 504 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,117,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 647 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 5,434,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 5,076,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 12,390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 1180 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 6,032,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 464 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 23,270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 895 متر

فروش زمین در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 399 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 4,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 429 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 15,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زمین: 215 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,732,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زمین: 304 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,909,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 2,258,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 7,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 395 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 10,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 704 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 16,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 1050 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 1,722,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 3,393,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 377 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 505 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 9,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,716,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 12,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 403 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 10,256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 641 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 7,792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 1039 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 9,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 910 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 7,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 13,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زمین: 2820 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 8,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 10000 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 37,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 1440 متر

فروش زمین در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 263 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,332,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 780 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 505 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 2,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 8,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 8,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 415 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 350,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 100000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 19,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 1060 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 7,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 66,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 13,107,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 1542 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 50,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 1800 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 65,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 10000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,800,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,200,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,600,000 تومان

زمین: 407 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 407 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 75,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 2135 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 8,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 640 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 28,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 611 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,821,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 1,174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 36,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 15,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 1250 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 8,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 404 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 15,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 785 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 66,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 3325 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 38,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 1375 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 13,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 580 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زمین: 466 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 6,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 1,555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 160,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 22000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,400,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 34,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - نارون

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 10,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 426 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,366,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 10,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 518 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 6,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,150,000 تومان

زمین: 793 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 11,286,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 513 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 15,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 12,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 1,072,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 16,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 645 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 10,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1700 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 127,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 85000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 7,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 22,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 1340 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 8,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 11,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 27,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 11,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1050 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 32,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 33,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,095,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 6,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,469,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,300,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 14,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 18,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 14,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 222 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگ سرا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 34,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 19,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 10,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 424 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 80,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 61,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 2931 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 6,670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 340 متر