در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

کد ملک: 4866

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 4,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - منوچهرکلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 14,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 588 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 10,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 6,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 682 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 474 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 312 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 14,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 4,849,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 373 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 14,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 675 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 9,810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 545 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 3,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 255 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 20,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 690 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 10,686,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 822 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,267,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 5,475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,900,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در نوشهر - حسن آباد

قیمت فروش : 3,810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 254 متر

فروش زمین در نوشهر - حسن آباد

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 31,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 2900 متر

فروش زمین در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 37,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 2700 متر

فروش زمین در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 5,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 5,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 770 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 4,297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 573 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,100,000 تومان

زمین: 475 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,830,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 419 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 277 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 237 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 256 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 215 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,024,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 263 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 7,502,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 682 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 474 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 14,076,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 782 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,456,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 484 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 7,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 3,795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 7,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 516 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 7,084,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 506 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 672,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زمین: 16800 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,870,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 14,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 637 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 119,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 14000 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,075,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 1,590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 6,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 8,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 33,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 2820 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 17,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 1600 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 37,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 8,790,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 586 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 15,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 49,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 23,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 13,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 543 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,577,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 2,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 29,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 4200 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 42,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 425 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 2,724,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 454 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 35,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 2360 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 70,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 7000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 100,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 3,204,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,437,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 4,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 405 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,456,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,616,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 218 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,600,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 14,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 770 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 11,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 760 متر

فروش زمین در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 8,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,263,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زمین: 276 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,739,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,388,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زمین: 281 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 4,030,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 3,390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 226 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 22,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 13,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 667 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 2,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 144,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 816 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 13,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,379,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زمین: 302 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 23,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 4733 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 4,725,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 3,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 12,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 513 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,400,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 17,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زمین: 436 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 255 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 43,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1436 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 17,334,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 642 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 17,226,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 638 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 1,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 236 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,600,000 تومان

زمین: 780 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,196,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 183 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 6,664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 476 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 19,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 72,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 2400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,500,000 تومان

زمین: 351 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 46,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 3100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,632,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 368 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 162 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 5,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,600,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 6,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 417 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 5,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 7,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 490 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 6,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 431 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 7,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 868,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 217 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 844,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 1,416,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 206 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,356,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 8,944,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 6,193,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 563 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 35,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 1433 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 16,490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 970 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 7,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 204 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,250,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 17,655,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1177 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 215 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 8,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 504 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,117,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 647 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 5,434,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 5,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 12,390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 1180 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 6,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 464 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 23,270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 895 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 399 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 4,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 429 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 3,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 15,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,732,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زمین: 304 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,909,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 2,953,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 7,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 395 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 10,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 704 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 1050 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 1,722,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 6,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 505 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 9,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,716,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 12,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 403 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 10,256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 641 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 7,792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 1039 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 9,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 910 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 10,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 13,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زمین: 2820 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 10,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 10000 متر

فروش زمین در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 263 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 4,043,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 780 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 505 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 2,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 8,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 8,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 415 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 350,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 100000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 19,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 1060 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 7,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 650 متر