در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

کد ملک: 4695

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 6,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 5,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,400,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,200,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 407 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 407 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 65,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,400,000 تومان

زمین: 2135 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 28,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 611 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,821,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 625 متر

فروش زمین در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 1,174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 9,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 1250 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 5,656,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 404 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 7,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 15,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 785 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 49,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 3325 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 38,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 1375 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 580 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زمین: 466 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 6,930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 467 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 6,750,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,695,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,926,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 214 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 1,555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 160,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 22000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 34,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,651,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 254 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 10,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 426 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,366,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 9,583,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زمین: 518 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 5,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,586,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 793 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 6,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 9,490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زمین: 513 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,291,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 613 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 8,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 8,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 12,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 1,072,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 16,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 645 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 10,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1700 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 85000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 7,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 17,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 1340 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 4,245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 17,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 18,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 7000 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 10,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زمین: 1700 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 6,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,200,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 18,700,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 14,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 222 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگ سرا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 10,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1260 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 14,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 29,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 424 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 85,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 39,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 2931 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 401 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 6,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 4,615,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 340 متر