در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

کد ملک: 4469

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 10,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 53,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,500,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,486,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,138,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,423,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان امام

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,496,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,350,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,782,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 14,685,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 267 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,765,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 70,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,800,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در چالوس - زمرد

قیمت فروش : 3,556,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,996,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,438,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,048,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,346,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,212,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,508,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 7,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 70,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,556,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,127,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,650,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,800,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,200,000 تومان

زیربنا: 69 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,160,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,200,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,788,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 171 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 218 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 5,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,270,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 6,435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 8,525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,077,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,850,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,830,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 11,926,000,000 تومان
قیمت هر متر : 67,000,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 5,512,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,500,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,448,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,104,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 171 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,995,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 2,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,468,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 196 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,616,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,600,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,887,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 169 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 2,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,078,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 5,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 46,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,045,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,834,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر