در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

کد ملک: 4312

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,300,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 206 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,888,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,722,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,853,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,200,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 7,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 530 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,550,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,366,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 843,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 948,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,300,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,952,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,897,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,534,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 151 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شیخ قطب

قیمت فروش : 814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,227,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,539,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,348,200,000 تومان
قیمت هر متر : 11,800,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,200,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,054,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,700,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,687,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,414,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 3,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,524,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,988,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 166 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,037,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر