در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

کد ملک: 3742

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,366,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,708,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 997,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,900,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,897,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,534,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,282,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 767,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,026,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,348,200,000 تومان
قیمت هر متر : 11,800,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,200,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,092,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,054,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 858,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 824,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,615,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,687,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,215,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 935,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,743,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 166 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,394,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,037,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,900,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,598,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 188 متر

فروش آپارتمان در چالوس -

قیمت فروش : 931,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 816,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 119 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 611,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شیخ قطب

قیمت فروش : 814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 609,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 2,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - عاشورا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,687,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 837,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,824,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 152 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,102,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 208 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 208 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,062,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 728,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر