در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در چالوس - غفاری

کد ملک: 3702

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 977,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 72,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 195 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 196 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 426,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 213 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,467,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 489 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,146,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 468,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 293 متر

فروش زمین در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 15,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش زمین در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 16000 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 1,534,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 548 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 568,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 792,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 772,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 309 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در چالوس - کلارآباد

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 993,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 967,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 336 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 785,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 357 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 308,700,000 تومان
قیمت هر متر : 980,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش زمین در چالوس - اشکاردشت

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در چالوس - متل قو

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 90,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 452 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 521,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 777 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زمین: 1521 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 283,300,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 6,974,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1268 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 720 متر

فروش زمین در چالوس - مجیدآباد

قیمت فروش : 492,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - شریعت آباد

قیمت فروش : 451,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 301 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - بهارستان جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - بهارستان جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 217,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 174 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 299,500,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 644,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در چالوس - آزاد راه

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,078,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 8,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 2030 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 3150 متر

فروش زمین در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 852,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 284 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 325,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 7,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - فرهنگ

قیمت فروش : 124,800,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 156 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 796,250,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 545,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 3,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 614 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - کیاکلا

قیمت فروش : 16,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 28000 متر

فروش زمین در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 75,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 8,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 860 متر

فروش زمین در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - کیاکلا

قیمت فروش : 25,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 30000 متر

فروش زمین در چالوس - سیاهکلرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 188,500,000 تومان
قیمت هر متر : 580,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 65,000,000 تومان
قیمت هر متر : 325,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 368,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,339,000 تومان

زمین: 112 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 89,400,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 298 متر