در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

کد ملک: 2708

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 614,400,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 158 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 819,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,850,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 900 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,339,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 787,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 736,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 786,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,134,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,583,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 531,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 551,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 492,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 364,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 226,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 287,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 864,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 144 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 220,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 305,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 301,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,238,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 312,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 213,900,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 351,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 445,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 406,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 20,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 638,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 5 تومان
قیمت هر متر : 10 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 500,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,140,000 تومان

زیربنا: 68 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,475,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,046,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,475,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 473,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 756,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 387,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 70,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 994,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 751,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 988,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 152 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 828,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 55 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,012,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 793,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زوات

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,140,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 697,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 795,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 4,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 4,400,000 تومان
قیمت هر متر : 484,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 873,600,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 468,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,031,250,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,572,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,633,000 تومان

زیربنا: 71 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 761,600,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 489,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 577,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,088,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 931,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,900,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 904,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 752,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,150,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 372,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 918,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 912,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,050,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 147 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیابان غفاری

قیمت فروش : 528,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,522,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,700,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 627,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 459,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,100,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 441,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 522,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 407,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 460 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 315,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 10,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 887,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 417,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 695,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,350,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 662,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 961,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,046,250,000 تومان
قیمت هر متر : 6,750,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 843,750,000 تومان
قیمت هر متر : 6,250,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 545,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 545,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,720,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,891,304 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 760,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 522,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت فروش : 626,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,250,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 186 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 374,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چهارصد دستگاه

قیمت فروش : 200,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,137,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,941,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,666,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زیربنا: 282 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 3,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 440 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,330,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 388,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,727,000 تومان

زیربنا: 99 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زیربنا: 390 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 357,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 587,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,181,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 224 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 211,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زیربنا: 460 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,080,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 272,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,330,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 356,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 571,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,680,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,450,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,530,000 تومان

زیربنا: 73 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 885,600,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان