در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

کد ملک: 2336

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,300,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,091,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,700,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,100,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,257,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,984,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,557,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,348,200,000 تومان
قیمت هر متر : 11,800,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,200,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,400,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 164 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 1,198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,700,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,097,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 267 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,200,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 206 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,900,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,400,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,337,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,853,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,300,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 4,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,300,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,897,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر