در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 311 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 113 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 136 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 180 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت رهن : 95,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 215 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 730,000,000 تومان

زمین: 165 متر
زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 259,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 373 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 335,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 178 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 850 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - موسی آباد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 192 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 183 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 820,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان

زمین: 435 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 1125 متر
زیربنا: 1000 متر