رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 351,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 210,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 269,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 409,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 445,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 165 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,400,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 500 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 408,900,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 237,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 536,800,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,940,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 406,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 4400 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 684,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 140,000,000 تومان

زیربنا: 67 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 200,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 262 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 462 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 428 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 335,700,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 373 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 64,500,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 258 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 81,200,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 203 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 168,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 1183 متر
زیربنا: 950 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 880 متر
زیربنا: 600 متر