فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 1,397,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 2150 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 632,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 487,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 179,900,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 514 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 1125 متر
زیربنا: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 155,100,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 282 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 303,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 355,000,000 تومان

زمین: 215 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 266 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 341 متر
زیربنا: 207 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 236 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 340,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 245 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 246,750,000 تومان
قیمت هر متر : 2,350,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 530 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 382 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 200 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1137 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 115 متر
زیربنا: 255 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 282 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 257 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 217 متر
زیربنا: 250 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,250,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 213,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر