فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 146 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 277,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 277 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 100,800,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 144 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 89,400,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 298 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 705,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 415 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,238,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 680,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 566,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 778,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 389 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 408,900,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,940,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 4400 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 428 متر