رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 87 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 100,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 141,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 218 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 808,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 650,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 42,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 545,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 75,600,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 252 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 680,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 157,550,000 تومان
قیمت هر متر : 230,000 تومان

زمین: 685 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,650,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 80,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 153 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 566,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 103 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 395,900,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 217 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 778,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 389 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 181,500,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 367,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 312,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 144 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 72 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 476,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 249,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 97,200,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 324 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 195,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 213,900,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 351,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 210,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 269,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 409,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 178 متر