فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 289 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 292,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 195 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 274 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 243,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 488,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 143 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 175 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 210,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 304,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 150,750,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 335 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 141,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 165,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 602,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 559,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 260 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت رهن : 90,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 313 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 220,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 743,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 282 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 3,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 203 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 205,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر