فروش ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 286 متر
زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 2,921,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 48,000,000,000 تومان

زیربنا: 630 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 11,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 390 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,900,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 900 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,128,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1050 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش برج در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 5,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 51,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 33,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,300,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,095,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 273 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 6,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 8,300,000,000 تومان

زمین: 432 متر
زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,469,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,300,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 14,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 18,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 14,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 23,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 51,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر