در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 94 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 105 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشوری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 1200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 561 متر
زیربنا: 540 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 234 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 206 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 145 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 96 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 96 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 205 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,180,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 181 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 443 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 216 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 335 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 320 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 2200 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 196 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 550 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 207 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 540 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 98 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 348 متر
زیربنا: 100 متر